top of page

ETICKÝ KODEX

Vybráno z etického kodexu Institutu systemického koučování

Kodex je soubor pravidel, která zabezpečují profesionální úroveň
koučování a jeho respekt v systému pomáhajících profesí. Je v souladu
s obdobnými pravidly profesních koučovských organizací i ostatních
pomáhajících profesí.

Kouč vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce, skupiny
a organizace, v duchu úcty k osobnosti člověka a respektu k jeho
potřebám a zájmům. Svoji profesi chápe jako poskytování služby na
základě dojednaného kontraktu.

Kouč je nestranný, respektuje klienty (partnery) a ve své činnosti dodržuje
tyto etické zásady. Chrání svoji profesní nezávislost a profesionální
standardy. Ve své činnosti má jako nejvyšší hodnotu na zřeteli
kompetentnost, samostatnost a zodpovědnost klientů.

(1) Odborná způsobilost
(1.1) Kouč trvale zajišťuje, udržuje a rozvíjí své profesionální kompetence,
včetně supervize a uvědomuje si hranice vlastních aktuálních možností.
(1.2) Působí pouze v té oblasti svého oboru, pro který absolvoval
příslušnou přípravu a získal kvalifikaci.
(1.3) Zachovává takové postupy, které neumožňují zavádějící interpretace
jak jeho kvalifikace a dovedností, tak i postojů.
(1.4) Pokud je požádán o odborné služby, které neodpovídají jeho
profesionálním kompetencím, odkáže na služby jiného kvalifikovaného
pracovníka.

(2) Dobrovolnost a věrohodnost
(2.1) Kouč pracuje s klienty za jejich souhlasu, s výjimkou situací, kdy
je zadavatelem koučování jiná osoba, než klient a zadavatel je oprávněn
požadovat práci s klientem i bez jeho souhlasu.
(2.2) Všechny náležitosti koučování, včetně cílů a odměny, jsou vyjádřeny
v dohodě s jasným vyjádřením, že zadavatel koučování s nimi souhlasí.
(2.3) Při poskytování koučování osobám, které nejsou schopny souhlasu,
si kouč vyžádá souhlas zákonného zástupce.
(2.4) Kouč nepoužije nepřiměřených, nerealistických, nadhodnocených
příslibů své činnosti nebo jejích výsledků ani směrem ke klientovi, ani
v rámci reklamy.

(3) Mlčenlivost a důvěrnost
(3.1) Zachovává mlčenlivost o věcech, o kterých se dozvěděl při
koučování, s výjimkou zadavatele koučování, je-li jím jiná osoba, než
klient.
(3.2) V kontraktu se zadavatelem, kterým je jiná osoba, než klient,
dojednává právo zachovávat mlčenlivost, pokud se tak dohodne s
klientem, i vůči zadavateli.
(3.3) Jakékoli informace o klientovi smí poskytnout jiným odborníkům -
včetně koučů - pouze se souhlasem klienta, ev. jiného zadavatele.
(3.4) Pokud použije získané informace (např. ke studijním, vědeckým
aj.) účelům, vždy garantuje anonymitu osobních údajů.

(4) Profesionální zodpovědnost
(4.1) Kouč se chová a vystupuje tak, aby nepoškodil zájmy svých klientů,
ev. zadavatelů a nenarušil důvěru veřejnosti k profesi koučování.
(4.2) Nekoučuje, pokud jeho fyzický či psychický stav může negativně
ovlivnit jeho schopnosti dodržovat profesionální standardy.
(4.3) Nezneužívá vztahu důvěry nebo závislosti, který může vzniknout v
procesu koučování.
(4.4) Nevyužívá profesního vztahu k dalším osobním, náboženským,
politickým či jiným ideologickým cílům.
(4.5) Nediskriminuje klienty z důvodů rasy, věku, rodu, národnosti,
politické příslušnosti, náboženství, postavení a jiných vnějších faktorů.
(4.6) K ostatním koučům přistupuje v duchu zásad profesionální
kolegiality, s důvěrou a ochotou ke spolupráci. Neznevažuje jejich
profesní způsobilost.
(4.7) Má-li odůvodněné podezření na neprofesionální přístup jiného
kouče, vhodným způsobem jej na to upozorní. Nedojde-li k nápravě,
informuje příslušnou profesní organizaci a není-li to možné, potom přímo
příslušného klienta.

(5) Závaznost Etického kodexu
(5.1) Etický kodex je závazný pro Institut systemického koučování, jeho
supervizory a pracovníky a pro všechny účastníky a absolventy
koučovacích programů Institutu.

Etický kodex: Text
bottom of page